SEVESO III DANIŞMANLIĞI

Büyük endüstriyel kazalar; Tehlikeli madde içeren, çok sayıda insanın sağlığını tehdit eden, doğal çevrenin kalıcı olarak veya uzun dönemli kirlenmesine neden olan ve yüksek derecede maddi hasar veren, geniş çaplı acil durum müdahalesi gerektiren yangın, patlama ve toksik yayılım olayları olarak sınıflandırılan kazalara denir. 1976 yılındaki Seveso kazasının ardından, Avrupa Birliği (AB) , benzer kazaların önlenmesini ve kontrolünü amaçlayan Seveso Direktifini kabul etmiştir. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla güncellenmiş ve bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Tehlikeli madde bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirleyen kurallar bütünü Seveso Direktifleri olarak tanımlanır. Ülkemizde Seveso Direktifleri, AB uyum süreci ile birlikte “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” ile uygulamaya konulmuştur.

Seveso direktiflerine bağlı kalınarak yapılan danışmanlığın amacı, yüksek operasyonel risk taşıyan tesislerin mevzuatın doğru uygulanması yöntemiyle güvenle işletilmesini sağlamak, yüksek riskli kazaların oluşma ihtimalini azaltmak ve ya bu riskli kazaların meydana gelmesi durumunda oluşabilecek insan sağlığına, çevreye ve işletmeye yönelik çok yönlü zararları en aza indirgeyip kontrol altına almaktır.