IECEX / ATEX EĞİTİMİ

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir:

İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları korumak, tehlikeli bölgeleri belirlemek ve yapılan risk değerlendirmesi sonucu alınması gereken teknik ve organizasyonel tedbirleri belirlemek için iş yerleri tarafından hazırlanması zorunlu olan dokümandır.

Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerde ekipman ve koruyucu sistemlerin uygun kategorilere göre seçilmesi, patlama önleme ve patlamadan korunma amacıyla iş yerinde yapılan işlemlerin doğasına uygun teknik ve organizasyona yönelik tüm önlemlerin işverenler tarafından alınması, patlayıcı ortamların ve muhtemel patlamanın değerlendirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” 10. maddesine göre Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği alanları,
  • Belirtilen riskler için alınacak önlemleri,
  • İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerleri,
  • Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikleri,
  • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımlarını,
  • İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı,
  • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanın ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

PKD’lerini kendi hazırlamak isteyen özel ve/veya tüzel kişilerin veya bu işi bireysel/kurumsal olarak yapmayı planlayanlar için ayrıca bir eğitim programı mevcuttur. Eğitimler uzman kişilerce kurumlara kapalı veya genel katılıma açık olarak düzenlenmektedir.

Katılımcılara, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” istediği taleplere cevap verebilen Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama yetisine sahip olma eğitimini vermektir.

Program sonunda, katılımcıların; yönetmeliğin istediği, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri bünyesinde barındıran, tesisin nasıl korunduğunun kanıtı olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlamaktır.

  • Tüm kursiyerlere eğitim sonunda Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
  • Eğitimleri süreleri kapsama göre 3-5 gün sürmektedir.
  • Bir eğitimde bulunacak katılımcı sayısı en fazla 15 kişidir.